PoA�rednictwo w sprzedaA?y i zakupie nieruchomoA�ci

Wynagrodzenie jest kaA?dorazowo ustalane z klientem indywidualnie w zaleA?noA�ci od rodzaju podpisanej umowy oraz zA�oA?onoA�ci procesu sprzedaA?y. WartoA�A� wynagrodzenia moA?e byA� ustalona kwotowo lub procentowo i wynosi 2-3% ceny nieruchomoA�ci powiA�kszone o naleA?ny podatek VAT (23%).

PoA�rednictwo w wynajmie nieruchomoA�ci

Wynagrodzenie wynosi wartoA�A� jednomiesiA�cznego czynszu najmu, powiA�kszone o naleA?ny podatek VAT (23%).

ZarzA�dzanie najmem

Wynagrodzenie za zarzA�dzanie pojedynczymi lokalami mieszkalnymi lub uA?ytkowymi wynosi od 100 zA� netto za lokal (powiA�kszone o naleA?ny podatek VAT 23%). Ostateczna wartoA�A� wynagrodzenia uzaleA?niona jest od zakresu czynnoA�ci zarzA�dzania oraz iloA�ci nieruchomoA�ci, ktA?re klient chce przekazaA� w zarzA�d.

Doradztwo

WysokoA�A� wynagrodzenia ustalana jest kaA?dorazowo podczas bezpoA�redniego spotkania z klientem, po zapoznaniu siA� z problematykA� nieruchomoA�ci i oszacowaniu zakresu usA�ugi.
KrA?tka porada z weryfikacjA� dokumentA?w w biurze a�� 100 zA� netto
KrA?tka porada z weryfikacjA� dokumentA?w poA�A�czona z wyjazdem na nieruchomoA�A� a�� 150 zA� netto

Regulacja stanA?w prawnych

Stawka ustalana indywidualnie w zaleA?noA�ci od zakresu usA�ugi, od 100 zA� netto

PoA�rednictwo kredytowe

PoA�rednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego jest usA�ugA� bezpA�atnA�.
PoA�rednictwo w uzyskaniu kredytu inwestycyjnego wynosi od 3-5% wartoA�ci inwestycji.

Wycena nieruchomoA�ci*

Porada ustna poA�A�czona z wyjazdem na nieruchomoA�A� a�� 100 zA� netto
Porada pisemna w formie opinii wynosi 200 zA� netto

A�

*PowyA?sze dokumenty nie stanowiA� operatA?w szacunkowych, w myA�l przepisA?w ustawy o gospodarce nieruchomoA�ciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz RozporzA�dzenia Rady MinistrA?w w sprawie wyceny nieruchomoA�ci i sporzA�dzania operatu szacunkowego z dnia 21 wrzeA�nia 2004 roku. Koszty przygotowania operatu szacunkowego sA� kaA?dorazowo przedstawiane i negocjowane z wspA?A�pracujA�cymi z naszA� firmA� rzeczoznawcami majA�tkowymi.

Podane powyA?ej stawki sA� stawkami ofertowymi. Ostateczna wartoA�A� wynagrodzenia za usA�ugi poA�rednictwa oraz warunki pA�atnoA�ci sA� ustalane w drodze negocjacji pomiA�dzy stronami umowy.

JeA�li jesteA� naszym staA�ym klientem, moA?esz liczyA� na atrakcyjne zniA?ki!