Przekazujemy PaA�stwu istotne informacje zwiA�zane z faktem, A?e od 25 maja br. nasza firma dbajA�c o prywatnoA�A� i bezpieczeA�stwo naszych klientA?w dziaA�a zgodnie z nowymi unijnymi przepisami – tzw. rozporzA�dzeniem RODO, ktA?re wprowadza spA?jne zasady ochrony danych osobowych w caA�ej Unii Europejskiej.

 

Administrator danychA�osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro NieruchomoA�ci Aleksander BA�aszczyk z siedzibA� w Poznaniu (61-729) przy ulicy MA�yA�skiej 3, NIP 7780109270, REGON 632460703
Dane kontaktowe administratora MoA?na siA� z nami skontaktowaA�:

A� telefonicznie pod numerem: 61 852 68 66;

A� pod adresem e-mail: biuro@blaszczyk.com.pl;

A� pisemnie, przesyA�ajA�c korespondencjA� na adres NieruchomoA�ci Aleksander BA�aszczyk., ul. MA�yA�ska 3, 61-729 PoznaA�;

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych WyznaczyliA�my osobA� odpowiedzialnA� za ochronA� danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z ktA?rym moA?na siA� skontaktowaA�:

A� pod adresem e-mail: mateusz@blaszczyk.com.pl;

A� pisemnie, przesyA�ajA�c korespondencjA� na adres: NieruchomoA�ci Aleksander BA�aszczyk., ul. MA�yA�ska 3, 61-729 PoznaA� A�z dopiskiem: a�zInspektor ochrony danych osobowych”.

A� Z inspektorem ochrony danych moA?na siA� kontaktowaA� we wszystkich sprawach zwiA�zanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez PaniA�/Pana z praw zwiA�zanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy A� marketingu bezpoA�redniego produktA?w lub usA�ug, w tym prowadzenia analiz, obejmujA�cych profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwA�aszcza pod kA�tem produktA?w i usA�ug, ktA?rymi moA?e byA� Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany) – poniewaA? przetwarzanie jest niezbA�dne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ktA?rym jest moA?liwoA�A� realizacji marketingu bezpoA�redniego;

A� badania satysfakcji ze wspA?A�pracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktA?w lub usA�ug – poniewaA? przetwarzanie jest niezbA�dne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ktA?rym jest ocena jakoA�ci naszej obsA�ugi oraz poziomu zadowolenia naszych KlientA?w z produktA?w i usA�ug;

A� badania preferencji odnoA�nie do zapotrzebowania na produkty lub usA�ugi w zakresie naszego przedmiotu dziaA�alnoA�ci oniewaA? przetwarzanie jest niezbA�dne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ktA?rym jest moA?liwoA�A� ustalenia katalogu produktA?w i usA�ug byA� moA?e PaniA�/Pana interesujA�cych;

A� ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zwiA�zanymi z zawartA� z PaniA�/Panem umowA�/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – poniewaA? przetwarzanie jest niezbA�dne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ktA?rym jest moA?liwoA�A� ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

A� speA�nienia ciA�A?A�cych na nas obowiA�zkA?w prawnych wynikajA�cych z prawa Unii lub prawa polskiego poniewaA? przetwarzanie w tym przypadku jest niezbA�dne do wypeA�nienia wymogA?w prawnych, ktA?rym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bA�dA� w celu:

wykonania umowy/umA?w – do momentu jej/ich rozwiA�zania lub wygaA�niA�cia;

A� ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeA� z tytuA�u umowy/umA?w lub roszczeA� zwiA�zanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

A� marketingu bezpoA�redniego produktA?w lub usA�ug – do momentu rozwiA�zania lub wygaA�niA�cia umowy/umA?w jako czasu, w ktA?rym wystA�puje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

A� badania satysfakcji ze wspA?A�pracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktA?w lub usA�ug-do 1 miesiA�ca od momentu rozwiA�zania lub wygaA�niA�cia umowy/umA?w, jako czasu, w ktA?rym wystA�puje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

A� badania preferencji odnoA�nie do zapotrzebowania na produkty lub usA�ugi – do momentu rozwiA�zania lub wygaA�niA�cia umowy/umA?w jako czasu, w ktA?rym wystA�puje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

A� wypeA�nienia ciA�A?A�cych na nas obowiA�zkA?w prawnych – do momentu wygaA�niA�cia obowiA�zkA?w przechowywania danych wynikajA�cych z przepisA?w prawa.

PrzysA�ugujA�ce Pani/Panu prawa Ma Pani/Pan prawo:

A� dostA�pu do treA�ci swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupeA�niania), ograniczenia ich przetwarzania lub usuniA�cia;

A� do przenoszenia danych osobowych, ktA?rych Pani/Pan nam dostarczyA�a/dostarczyA�, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie uA?ywanym formacie nadajA�cym siA� do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesA�aA� te dane osobowe innemu administratorowi. JeA?eli jest to technicznie moA?liwe, ma Pani/Pan prawo A?A�daA�, aby dane osobowe zostaA�y przesA�ane przez nas bezpoA�rednio innemu administratorowi;

A� w celu skorzystania z powyA?szych praw naleA?y skontaktowaA� siA� z naszA� firmA�

A� lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane sA� wyA?ej;

A� do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujA�cego siA� ochronA� danych osobowych w przypadku uznania, A?e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo, bez wzglA�du na przyczynA�, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpoA�redniego, w tym profilowania. JeA?eli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celA?w marketingu bezpoA�redniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie bA�dA� przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan rA?wnieA? prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub wiA�cej nastA�pujA�cych celach:

A� badania satysfakcji ze wspA?A�pracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktA?w lub usA�ug;

A� badania preferencji odnoA�nie do zapotrzebowania na produkty lub usA�ugi w zakresie naszego przedmiotu dziaA�alnoA�ci;

A� ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwiA�zanymi z zawartA� umowA�/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

PrzyczynA� tego sprzeciwu musi byA� Pani/Pana szczegA?lna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzaA� Pani/Pana dane w celu lub celach, co do ktA?rych wyraziA�a Pani/wyraziA� Pan sprzeciw, chyba A?e wykaA?emy istnienie waA?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzA�dnych wobec Pani/Pana interesA?w, praw i wolnoA�ci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu naleA?y skontaktowaA� siA� z Biurem NieruchomoA�ci Aleksander BA�aszczyk lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane sA� wyA?ej.

Informacja o wymogu lub dobrowolnoA�ci podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych byA�o dobrowolne, ale niezbA�dne do zawarcia i wykonania A�A�czA�cej/A�A�czA�cych nas umowy/umA?w.