Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja br. nasza firma dbając o prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów działa zgodnie z nowymi unijnymi przepisami – tzw. rozporządzeniem RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Aleksander Błaszczyk z siedzibą w Poznaniu (61-729) przy ulicy Młyńskiej 3, NIP 7780109270, REGON 632460703
Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie pod numerem: 61 852 68 66;

– pod adresem e-mail: biuro@blaszczyk.com.pl;

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Nieruchomości Aleksander Błaszczyk., ul. Młyńska 3, 61-729 Poznań;

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

– pod adresem e-mail: mateusz@blaszczyk.com.pl;

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Nieruchomości Aleksander Błaszczyk., ul. Młyńska 3, 61-729 Poznań z dopiskiem: “Inspektor ochrony danych osobowych”.

– Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Pani/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy – marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – poniewaA? przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług-do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

– do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

– w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą

– lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo, bez wzglądu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;

– badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Biurem Nieruchomości Aleksander Błaszczyk lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.
Students can practice crafting a design precalculus trigonometry homework help and writing copy that describes their business.